top of page

Kurum mülkiyetindeki Maddi duran varlık niteliğindeki gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak faydaların 16 no’lu Türkiye Muhasebe Standardına (TMS 16) göre güncel piyasa değerinin (gerçeğe uygun değer) belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme hizmetimizdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddi duran varlıklar uzun vadeli olarak satın alınan ve bir sene içerisinde nakde dönüştürülmeyecek bina, araç, üretim makinesi, ofis masası gibi maddî anlamdaki değerlerin izlendiği hesaptır.

Maddi duran varlıklar muhasebe sistemimizde;

250 Arazi ve Arsalar
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Diğer Maddî Duran Varlıklar
257 Birikmiş Amortismanlar (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
259 verilen avanslar
hesaplarında kayıt altına alınmaktadır. 257 ,258 ve 259 no’lu hesaplar değerleme yapılan maddi duran varlıkların değerlemesi kapsamında yer almamakla birlikte bu hesaplarda tutulan kayıtlar değerleme çalışmalarımızda yararlandığımız, özellikle devam eden projelerin değerlemesinde kullanılan kayıtlar içermektedir.

bottom of page